ඉසින යන්ත්රය

  • ඉසින යන්ත්රය

    ඉසින යන්ත්රය

    1. උපයෝගිතා ආකෘතිය කෘෂිකාර්මික යන්ත්‍රයකට, විශේෂයෙන්ම වී බීජ ප්‍රවාහනය, ධාන්‍ය ප්‍රවාහනය, පොහොර ව්‍යාප්ත කිරීම සහ වෙල්යායක බෙහෙත් වැදීම වැනි උපකරණවලට අදාළ වේ.ජාතික කෘෂිකාර්මික නවීකරණයේ වේගවත් වේගයත් සමඟ චීනයේ කෘෂිකාර්මික යාන්ත්‍රිකකරණයේ මට්ටම විශාල ලෙස වැඩිදියුණු වී ඇත.කුඹුරු වගාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, කෘත්‍රිම බද්ධ කිරීමේ යන්ත්‍රය වෙනුවට සහල් බද්ධ කරන්නා බහුලව භාවිතා වේ.නමුත් එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මතුවන ගැටලුව වන්නේ...