සූර්ය බිත්තර ඉන්කියුබේටර්

  • solar Poultry incubators eggs farming duck 3000 ක්‍රියාත්මක උපකරණ උගන්ඩා ac/dc tanzania high digital poultry capetown

    solar Poultry incubators eggs farming duck 3000 ක්‍රියාත්මක උපකරණ උගන්ඩා ac/dc tanzania high digital poultry capetown

    මෙය අපගේ සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද සූර්ය බිත්තර ඉන්කියුබේටරයයි.එහි 12-60V DC සූර්ය පද්ධති ඉන්කියුබේටරයක් ​​සහ 220V AC සූර්ය බිත්තර ඉන්කියුබේටරයක් ​​අඩංගු වන අතර එමඟින් විද්‍යුත් නොවන ප්‍රදේශවල බෝවීමේ ගැටලුව විසඳිය හැකිය.DC සූර්ය පද්ධති ඉන්කියුබේටරය කුඩා බලශක්ති අලාභයක් සහිතව වසර 10කට වඩා වැඩි සේවා කාලයක් ඇති අතර බිත්තර 300-3000 ට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් පුර්වාහන කළ හැකි අතර AC සූර්ය පද්ධති ඉන්කියුබේටරයට බිත්තර 1000-6000ක් පුර්වාහන කළ හැකි නමුත් බැටරි ආයු කාලය 3ක් පමණ වේ. බිත්තර ඉන්කියුබේටරයේ ස්ථායී බල සැපයුම සහතික කළ හැකි බැටරිය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට වසර ගණනාවක්